top of page
praktijkruimte2.jpg

​Regelmatige gesprekken

Psychotherapeutische gesprekken vinden in de regel eens per week of eens per twee weken plaats, volgens afspraak. Als u niet regelmatig kunt of wilt komen en de therapie daardoor niet effectief is kan dat een reden zijn om de behandeling te beëindigen.

Face to face en online

In principe vinden de gesprekken face to face plaats. Indien nodig kan incidenteel gebruik worden gemaakt van online gesprekken als een fysieke afspraak niet mogelijk is. Hiermee wordt de voortgang van de therapie bevorderd. Het is niet mogelijk de gehele therapie online te doen.

E health en beveiligd mailen

Ter ondersteuning van de therapie maak ik gebruik van E-healthmodules via Therapieland. Therapieland is een beveiligd cliëntenplatform dat digitale psycho-educatie aanbiedt. Voor beveiligd mailen van maak ik ook gebruik van Therapieland.

In geval van crisis

Mijn praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang bij crisis buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie raad ik aan contact op te nemen met uw eigen huisarts. Deze kan u indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst. U kunt ook zelf contact opnemen met de crisisdienst: Spoedeisende psychiatrie Amsterdam: 020 – 523 54 33.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid van een therapeut heb ik met mijn collega-psychotherapeuten op de van Breestraat een onderlinge waarnemingsregeling. Deze regeling houdt in dat ik samen met u inschat of een overbruggend contact met een collega nodig is. Ik bespreek dit dan met die collega zodat u contact met haar op kunt nemen. Als ik langdurig afwezig ben of door een calamiteit niet in staat zou zijn dit zelf met u te bespreken dan doet een collega dit voor mij.

Intercollegiaal overleg en toetsing

Een van de kwaliteitseisen voor psychotherapeuten houdt in dat ik vragen over de diagnostiek en eventuele knelpunten in behandeling kan bespreken met mijn collega-psychotherapeuten in intervisieverband, waarbij de gegevens anoniem zijn. Daarbij houd ik mij aan de beroepscode voor psychotherapeuten.

Bij de 5 jaarlijkse visitatie kan het dossier door een collega worden getoetst op volledigheid en kwaliteit.

Mijn collega's zijn net als ik gehouden aan geheimhouding volgens de beroepscode voor psychotherapeuten.

 

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek. In de intake maak ik een inschatting en bespreek deze met u.


Afsluiting van de therapie

We ronden de behandeling af tijdens een laatste evaluatiegesprek. In geval van voortijdig beëindigen van een therapie zal ik u uitnodigen voor een afsluitend gesprek om een zorgvuldige afronding te kunnen waarborgen.

 

Bewaren van dossiers

Na afsluiting van de therapie ben ik wettelijk verplicht het dossier 20 jaar te bewaren. Daarna wordt het vernietigd.

Bijgewerkt op 12-12-23

Visie en Werkwijze

Bij mijn werkwijze staat transparantie en samenwerking centraal. Samen met u werk ik aan vermindering van de klachten en verbetering van uw functioneren als geheel. 

Mijn werkwijze bestaat uit schematherapie, aangevuld met CGT, EMDR en NET.  We maken gebruik van oefeningen en bespreken de voortgang van de therapie regelmatig. Daarbij komt ook het contact tussen de therapeut en cliënt aan bod en streven wij naar een goede werkrelatie. 

 

De intakefase

De intake bestaat uit 1 tot 3 gesprekken. Daarin wordt besproken wat de aard en oorzaak van de problemen zijn. Ook kijk ik naar de persoonlijkheid, het gezin van herkomst en de ontwikkeling op verschillende levensgebieden.

Als blijkt dat uw problematiek buiten mijn behandelmogelijkheden valt, zal ik u adviseren u aan te melden waar een passende behandeling kan worden geboden.


Bij de diagnostiek maak ik gebruik van vragenlijsten. Ik zal u vragen uw klachten en omstandigheden te beschrijven. De ernst van uw klachten wordt ingeschat d.m.v. vragenlijstonderzoek. Om het effect van de behandeling te meten wordt een deel van de vragenlijsten regelmatig herhaald. De resultaten van de vragenlijsten gebruiken wij bij de evaluatie.

Na de intakefase en aan het eind van de behandeling informeer ik de huisarts over de diagnose, het behandelplan en het behandelresultaat, tenzij u daarvoor geen toestemming geeft. Bij behandelingen die langer duren dan een jaar stuur ik de huisarts een kort tussentijds bericht over de stand van zaken.

Behandelplan

Na de onderzoeksfase stel ik in overleg met u een behandelplan op. Daarin staat omschreven wat de klachten zijn en diagnose is en welke behandeling daarvoor wordt ingezet. Daarbij oriënteer ik me aan de multidisciplinaire richtlijnen en maak ik gebruik van onderzochte (evidence based) behandelmethoden.

Het uitgangspunt voor het behandelplan is uw hulpvraag. Op basis daarvan bepalen we samen wat de doelen van de behandeling zijn en hoe wij daarnaar toe zullen werken.

De behandeling

Ik bied psychotherapie voor hardnekkige patronen die in de persoonlijkheid verankerd zijn. De behandeling kan klachtgericht zijn en relatief kortdurend of gericht op de persoonlijkheid en meerdere jaren in beslag nemen.

Voor persoonlijkheidsstoornissen geldt de voorwaarde dat deze in een ambulante setting behandeld kunnen worden.

Ons gezamenlijk doel is de problemen effectief aan te pakken en de wijze waarop u met uzelf omgaat te verbeteren. Daarvoor is van ons allebei een actieve houding en inzet nodig.

Aanvullend onderzoek

Soms blijkt dat er aanvullende onderzoek nodig is over een diagnose, b.v. bij het vermoeden van ADD/ADHD of autisme. Dan kan ik u verwijzen naar een gespecialiseerde collega of een instelling. Als in de loop van de gesprekken duidelijk wordt dat medebehandeling door een psychiater gewenst is, bijvoorbeeld voor medicijnen, kunt u een afspraak maken met een psychiater met wie ik samenwer.

bottom of page