top of page
praktijkruimte2.jpg

De intakefase

Na de inschrijving is de wachttijd voor intake maximaal 2 maanden. Daarna volgt behandeling zonder wachttijd.

 

De intake bestaat uit 1 tot 3 gesprekken waarin we bespreken wat de aard en oorzaak van de problemen zijn. Ook kijk ik naar de persoonlijkheid, het gezin van herkomst en ontwikkeling op alle levensgebieden.


Bij de diagnostiek maak ik gebruik van vragenlijsten. Ik zal u vragen uw klachten en omstandigheden te beschrijven. De ernst van uw klachten wordt ingeschat d.m.v. vragenlijstonderzoek. Om het effect van de behandeling te meten wordt een deel van de vragenlijsten regelmatig herhaald. De resultaten van de vragenlijsten gebruiken wij bij de evaluatie.

 

De behandeling valt onder de SGGZ (gespecialiseerde gezondheidszorg). Bij persoonlijkheidsstoornissen geldt als voorwaarde dat deze in een ambulante setting behandeld kan worden. Als blijkt dat de problematiek buiten mijn behandelmogelijkheden valt, zal ik u adviseren u daar aan te melden waar een passende behandeling kan worden geboden.

Behandelplan

Na de onderzoeksfase stel ik in overleg met u een behandelplan op. Daarin staat omschreven wat de  diagnose is en welke behandeling daarvoor wordt ingezet.

Het uitgangspunt voor het behandelplan is uw hulpvraag. Op basis daarvan bepalen we samen de doelen van de behandeling en hoe wij daarnaar toe zullen werken.

Daarbij baseer ik me op de multidisciplinaire behandelrichtlijnen en maak ik gebruik van onderzochte (evidence based) behandelmethoden.

Bericht aan de huisarts

Na de intakefase en aan het eind van de behandeling informeer ik de huisarts met een korte brief over de diagnose, het behandelplan en het behandelresultaat, tenzij u daarvoor geen toestemming geeft. Bij behandelingen die langer duren dan een jaar stuur ik de huisarts een kort tussentijds bericht over de stand van zaken.

Aanvullend onderzoek

Soms blijkt dat er aanvullende onderzoek nodig is over een diagnose, b.v. bij het vermoeden van ADD/ADHD of autisme. Dan kan ik u verwijzen naar een gespecialiseerde collega of een instelling. Als in de loop van de gesprekken duidelijk wordt dat medebehandeling door een psychiater gewenst is, bijvoorbeeld voor medicijnen, kunt u een afspraak maken met een psychiater met wie ik samenwerk.

Laatst bijgewerkt op 24-03-2024

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek. In de intake maak ik een inschatting en bespreek deze met u.

 

​Regelmatige gesprekken

Psychotherapeutische gesprekken vinden in de regel eens per week of eens per twee weken plaats, volgens afspraak. Als u niet regelmatig kunt of wilt komen en de therapie daardoor niet effectief is kan dat een reden zijn om de behandeling te beëindigen.

 

Face to face en online

In principe vinden de gesprekken face to face plaats. Indien nodig kan incidenteel gebruik worden gemaakt van online gesprekken als een fysieke afspraak niet mogelijk is. Hiermee wordt de voortgang van de therapie bevorderd. Het is niet mogelijk de hele therapie online te doen.

E-health en beveiligd mailen

Ter ondersteuning van de therapie maak ik gebruik van E-healthmodules via Therapieland. Therapieland is een beveiligd cliëntenplatform dat digitale psycho-educatie aanbiedt. Voor beveiligd mailen van maak ik ook gebruik van Therapieland.

In geval van crisis

Mijn praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang bij crisis buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie raad ik aan contact op te nemen met uw eigen huisarts. Deze kan u indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst. U kunt ook zelf contact opnemen met de crisisdienst: Spoedeisende psychiatrie Amsterdam: 020 – 523 54 33.

Waarneming

Voor vakanties en langdurige afwezigheid heb ik met mijn collega-psychotherapeuten op de van Breestraat een onderlinge waarnemingsregeling.

Deze regeling houdt in dat ik samen met u inschat of een overbruggend contact met een collega nodig is.

Als ik langdurig afwezig ben of door een calamiteit niet in staat zou zijn dit zelf met u te bespreken dan doet een collega dit voor mij.

Van 12 juni t/m 6 juli 2024 ben ik met vakantie. Cliënten die bij mij in behandeling zijn kunnen indien noodzakelijk contact via sms opnemen met collega Ieke van der Hoeden.


Intercollegiaal overleg en toetsing

Bij vragen over de diagnostiek en eventuele knelpunten in de behandeling zal ik overleggen met mijn collega-psychotherapeuten in intervisieverband, waarbij uw gegevens anoniem zijn. Daarbij houd ik mij aan de beroepscode voor psychotherapeuten.


Afsluiting van de therapie

We ronden de behandeling af met een laatste evaluatiegesprek. Bij voortijdig beëindigen van een therapie zal ik u uitnodigen voor een afsluitend gesprek om tot een zorgvuldige afronding te komen.

 

Bewaren van dossiers

Na afsluiting van de therapie ben ik wettelijk verplicht het dossier 20 jaar te bewaren. Daarna wordt het vernietigd.

bottom of page