Wachtlijst en aanmeldingsstop

Als de wachttijd voor behandeling langer is dan 2 maanden, dan geldt een aanmeldingsstop. Ik hanteer geen wachtlijst. Na de inschrijving is de wachttijd voor de intake maximaal 2 maanden. Na de intake vindt de behandeling aansluitend plaats, zonder wachttijd. U kunt via e-mail contact met mij opnemen voor de meest actuele informatie over de wachttijd.

 

Als u de wachttijd te lang vindt of als er sprake is van een aanmeldingsstop kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt.

Vanaf 2022 vergoeding via zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 zal het zgn. zorgprestatiemodel van kracht zijn. De vergoeding van de behandeling verloopt dan op een andere wijze. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico als u in 2021 al in behandeling bent. Informatie over het nieuwe stelsel vindt u op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Algemene informatie over het zorgprestariemodel vindt op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/patientfolder-en-andere-communicatiematerialen/

Privacy
Mijn beroepscode houdt o.a. in dat alles dat u mij vertelt in de intake en gedurende behandeling valt onder het beroepsgeheim. Zonder toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. De gegevens worden op een beveiligde manier opgeslagen. Mijn AVG privacystatement vindt u hier: Privacystatement.
Meer uitleg over de privacy vindt u hier: Uw privacy

 

Beroepscode

Als psychotherapeut ben ik gehouden aan onze beroepscode. Ik houd mij aan de eisen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse wet. Mijn praktijkvoering wordt elke 5 jaar middels visitatie getoetst door onze beroepsvereniging LVVP. Ik ben daarnaast aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van de LVVP.

In de beroepscode wordt beschreven aan welke verplichtingen een psychotherapeut moet voldoen en worden de rechten van de cliënt omschreven.

De cliëntrechten kort samengevat

* U heeft recht op informatie.
* U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
* U heeft recht op inzage van uw dossier
* U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
* U heeft het recht om een klacht in te dienen

Meer uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de website van de LVVP.

Klachten

Als u klachten hebt over mij of de behandeling, kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, die in deze kwesties kan bemiddelen.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op: https://www.lvvp.info/voor-clienten

Meer informatie over kwaliteitseisen, cliëntenrechten en klachtenprocedure vindt u hier:

 

LVVP:   https://www.lvvp.info/voor-clienten

BIG :    https://www.bigregister.nl/over-het-big-register

NzA :   https://www.nza.nl

NVP:    https://www.psychotherapie.nl

VGCT:  https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/over-      vgct/klachten-en-bezwaren

 

Kwaliteitsstatuut

De informatie op deze site is verwerkt in een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heb georganiseerd.

Mijn kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Informatie over psychische stoornissen

Bij de behandeling van psychische stoornissen is het belangrijk als cliënt goed geïnformeerd te zijn. Hieronder vindt u meer informatie.

Fonds psychische gezondheid

Trimbos instituut

 

lnformatie over therapievormen

informatie psychotherapie

https://www.vgct.nl/patienteninformatie
Schematherapie
EMDR

Beroepsverenigingen

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie
Nederlandse vereniging voor psychotherapie

Nederlands Instituut van Psychologen

Laatst gewijzigd: 18-11-2021