top of page

​Wachttijd en aanmeldingsstop

Mijn eenmanspraktijk heeft een beperkte capaciteit. ik neem alleen nieuwe cliënten aan als ik daar plaats voor heb. Als de wachttijd voor behandeling langer is dan 2 maanden, dan geldt een aanmeldingsstop. Ik hanteer geen wachtlijst.

Na de inschrijving is de wachttijd voor de intake maximaal 2 maanden. Na de intake vindt de behandeling aansluitend plaats, zonder wachttijd. U kunt via e-mail contact met mij opnemen voor de meest actuele informatie over de wachttijd.

Momenteel is er sprake van een aanmeldingsstop.

Als u de wachttijd te lang vindt of als er sprake is van een aanmeldingsstop kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt.

Vanaf 2022 vergoeding via zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het zgn. zorgprestatiemodel van kracht. Informatie over het zorgprestatiemodel vindt u op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Algemene informatie over het zorgprestatiemodel vindt op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Zorgvraagtypering

De zorgvraagtypering is een indeling aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van de klachten. Deze wordt bij evaluaties opnieuw bepaald. Ik ben wettelijk verplicht om informatie over de zorgvraagtypering aan te leveren aan het NZA. De gegevens zijn anoniem en bevatten geen informatie over de behandeling. Wel wordt informatie over de diagnose meegestuurd, nl. de hoofdgroep waar de diagnose onder valt. Informatie over deze aanlevering vindt u hier.

D.m.v. een privacyverklaring kunt u aangeven hier bezwaar tegen te hebben. Deze verklaring bewaar ik in het dossier. De  betreffende gegevens worden dan niet doorgegeven aan het NZA.

Privacy
Mijn beroepscode houdt o.a. in dat alles dat u mij vertelt in de intake en gedurende behandeling valt onder het beroepsgeheim. Zonder toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. De gegevens worden op een beveiligde manier opgeslagen. Mijn AVG privacystatement vindt u hier: Privacystatement.
Meer uitleg over de privacy vindt u hier: Uw privacy

Beroepscode

Als psychotherapeut ben ik gehouden aan onze beroepscode. Ik houd mij aan de eisen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse wet. Mijn praktijkvoering wordt elke 5 jaar middels visitatie getoetst door onze beroepsvereniging LVVP. Ik ben daarnaast aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van de LVVP.

In de beroepscode wordt beschreven aan welke verplichtingen een psychotherapeut moet voldoen en worden de rechten van de cliënt omschreven.

De cliëntrechten kort samengevat

* U heeft recht op informatie.
* U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
* U heeft recht op inzage van uw dossier
* U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
* U heeft het recht om een klacht in te dienen

Meer uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de website van de LVVP. Hier vindt u alle relevante informatie voor cliënten

Klachten

Als u klachten hebt over mij of de behandeling, kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen samen op te lossen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, die in deze kwesties kan bemiddelen. Zie voor de procedure de klachtregeling van de LVVP.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op: https://www.lvvp.info/voor-clienten

Meer informatie over kwaliteitseisen, cliëntenrechten en klachtenprocedure vindt u hier:

 

LVVP:   https://www.lvvp.info/voor-clienten

BIG :    https://www.bigregister.nl/over-het-big-register

NzA :   https://www.nza.nl

NVP:    https://www.psychotherapie.nl

VGCT:  https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/over-      vgct/klachten-en-bezwaren

 

Kwaliteitsstatuut

De informatie op deze site is verwerkt in een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heb georganiseerd.

Mijn kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Informatie over psychische stoornissen

Bij de behandeling van psychische stoornissen is het belangrijk als cliënt goed geïnformeerd te zijn. Hieronder vindt u meer informatie.

Fonds psychische gezondheid

Trimbos instituut

 

lnformatie over therapievormen

informatie psychotherapie

https://www.vgct.nl/patienteninformatie
Schematherapie
EMDR

Beroepsverenigingen

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie
Nederlandse vereniging voor psychotherapie

Nederlands Instituut van Psychologen

Laatst gewijzigd: 10-07-2023

bottom of page