top of page

Uw gegevens

Voor een goede afhandeling van de declaraties heb ik een aantal gegevens van u nodig: uw BSN (sofi) nummer, uw verzekeringsgegevens en uw naam en adresgegevens.

Ik controleren uw verzekeringsgegevens aan het begin van de behandeling en aan het eind van de behandeling om er zeker van te zijn dat de gegevens kloppen en u recht heeft op vergoeding. De behandeling kan pas starten als de gegevens compleet en juist zijn.

Bent u van plan van zorgverzekering te veranderen? Laat het mij vooraf weten. Ik heb te maken met budgetten van de verzekeraar die ik niet kan overschrijden.

Vergoeding via basisverzekering

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. 

 

Eigen Risico

U heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dat eigen risico bedraagt 385,- euro per jaar.

Gecontracteerde zorg

Voor 2024 heb ik een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten.

Vanaf 2022 vergoeding via zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het zgn. zorgprestatiemodel van kracht. Informatie over het het zorgprestatiemodel vindt u op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De duur van het consult wordt bepaald volgens de agendaplanning.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Ook bij deze behandelingen gelden de bepalingen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De kosten zonder contract

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij ik andere afspraken met u heb gemaakt.

Bij de de informatie over mij staat aangegeven met welke zorgverzekeraars ik geen contract heb en u de kosten dus zelf moet betalen. Uw zorgverzekering vergoedt dan een deel van de kosten van de behandeling. Zie voor meer informatie uw polisvoorwaarden.

No-show

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat u als cliënt een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Mijn tarief voor no-show bedraagt 50,- euro.

Ik hoop echter dat dit voorkomen kan worden en verzoek u daarom op tijd af te zeggen.


Algemene betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

 

Betaaltermijn

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Bij te late betaling gelden de volgende regels

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vragen

Als u vragen heeft kunt u daarmee bij mij terecht. U kunt ook informatie vinden op de volgende websites:

www.lvvp.info

www.zorgverzekeraars.nl

Behandeltarieven

De tarieven voor  verschillende beroepsgroepen binnen de GGZ  staan vermeld op

Tarieven-zorgprestatiemodel 2023

Tarieven zorgprestatiemodel 2024

Wat u kunt doen bij problemen met de vergoeding

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur

Laatst bijgewerkt: 12-12-2023

bottom of page