Uw gegevens

Voor een goede afhandeling van de declaraties heb ik een aantal gegevens van u nodig: uw BSN (sofi) nummer, uw verzekeringsgegevens en uw naam en adresgegevens.

Ik controleren uw verzekeringsgegevens aan het begin van de behandeling en aan het eind van de behandeling om er zeker van te zijn dat de gegevens kloppen en u recht heeft op vergoeding. De behandeling kan pas starten als de gegevens compleet en juist zijn.

Bent u van plan van zorgverzekering te veranderen? Laat het mij vooraf weten. Ik heb te maken met budgetten van de verzekeraar die ik niet kan overschrijden.

Vergoeding via basisverzekering

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. 

 

Eigen Risico

U heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dat eigen risico bedraagt 385,- euro per jaar.

Vanaf 2022 vergoeding via zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 zal het zgn. zorgprestatiemodel van kracht zijn. De vergoeding van de behandeling verloopt dan op een andere wijze. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico als u in 2021 al in behandeling bent. Informatie over het nieuwe stelsel vindt u op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Vergoeding in 2021:  SGGZ en GBGGZ

In 2021 valt psychotherapie onder specialistische ggz, kortweg SGGZ.

De kosten van de psychotherapie worden vastgesteld via een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Dit houdt in dat uw psychotherapeut alle activiteiten, zowel directe als indirecte tijd, in het kader van uw behandeling, vanaf aanmelding, tot en met afsluiting, registreert in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Hieronder vallen behalve de sessies ook verslaglegging, telefonisch contact, e-mailcontact, intercollegiaal overleg, enz. Als de DBC is afgesloten worden de kosten berekend en wordt de declaratie naar de ziektekostenverzekering gestuurd.

De tarieven voor de SGGZ in 2021 zijn:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

Wat is een DBC?

Wij noteren uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van de behandeling verricht worden in een DBC. De DBC gaat in op de datum waarop u bij ons bent ingeschreven. Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten. Een DBC kan maximaal een jaar duren. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC.

De gegevens van de DBC worden na afsluiten van de DBC geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. Deze gegevens zijn niet tot de cliënt te herleiden en zijn ook niet zichtbaar voor de ziektekostenverzekering. Tegelijkertijd worden de kosten van de DBC vastgesteld. De DBC-declaratie gaat naar uw ziektekostenverzekering.

Deze declaratie is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep waarin de diagnose thuishoort vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis etc. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de vermelding van diagnostische gegevens aan het DIS met een zg. privacy verklaring. U kunt hiernaar informeren bij uw therapeut.

 

Generalistische Basis-GGZ

Kortdurende behandelingen van onder de basis ggz, ofwel GBGGZ. GBGGZ bestaat uit vier zgn. prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch. Elke prestatie heeft een maximale lengte en een vast tarief. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering.

De tarieven voor de GBGGZ in 2021 zijn:
Zorgproduct Kort :  €  522,13 
Zorgproduct Middel:  €  885,01 
Zorgproduct Intensief:  € 1.434,96

Zorgproduct chronisch: € 1.380,49 
Onvolledig Behandeltraject:  € 228,04


 

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen.

De kosten zijn dan € 105,25 per consult.

Ook bij deze behandelingen gelden de bepalingen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

No-show

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat u als cliënt een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Mijn tarief voor no-show bedraagt 50,- euro.

Ik hoop echter dat dit voorkomen kan worden en verzoek u daarom op tijd af te zeggen.

De kosten zonder contract

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij ik andere afspraken met u heb gemaakt.

Bij de de informatie over mij staat aangegeven met welke zorgverzekeraars ik geen contract heb en u de kosten dus zelf moet betalen. Uw zorgverzekering vergoedt dan een deel van de kosten van de behandeling. Zie voor meer informatie uw polisvoorwaarden.

Zelfbetalers

Het tarief in voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.


Algemene betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

 

Betaaltermijn

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Bij te late betaling gelden de volgende regels

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vragen

Als u vragen heeft kunt u daarmee bij mij terecht. U kunt ook informatie vinden op de volgende websites:

www.nvvp.nl

www.zorgverzekeraars.nl

Wat u kunt doen bij problemen met de vergoeding

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur

Laatst bijgewerkt: 21-10-2021