top of page

Vergoeding via basisverzekering

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. 

 

Eigen Risico

U heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dat eigen risico bedraagt 385,- euro per jaar.

Gecontracteerde zorg

Voor 2024 heb ik een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dit zijn: Zilveren kruis, VGZ, CZ, Caresq, ONVZ, Zorg en Zekerheid, DSW en Menzis, Eno en Eucare, inclusief de onder deze koepels behorende zorgverzekeraars.

Vanaf 2022 vergoeding via zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het zgn. zorgprestatiemodel van kracht. Informatie over het het zorgprestatiemodel vindt u op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Algemene informatie over het zorgprestatiemodel vindt op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Behandeltarieven

De tarieven voor  verschillende beroepsgroepen binnen de GGZ  staan vermeld op

Tarieven zorgprestatiemodel 2024

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: onderzoek naar de problematiek

  • consult behandeling: behandelgesprek

  • intercollegiaal overleg: overleg met een externe collega;

  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De duur van het consult wordt bepaald volgens de agendaplanning.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Ook bij deze behandelingen gelden de bepalingen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De kosten zonder contract

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik 100 % van de bijgevoegde door de NZA vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij ik andere afspraken met u heb gemaakt.

No-show

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij te laat annuleren (na 24 uur voor de afspraak) heb ik het recht de kosten bij de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat u als cliënt een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Mijn tarief voor no-show bedraagt 50,- euro.

Ik hoop echter dat dit voorkomen kan worden en verzoek u daarom op tijd af te zeggen.


Algemene betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

 

Betaaltermijn

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Bij te late betaling gelden de volgende regels

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vragen

Als u vragen heeft kunt u daarmee bij mij terecht. U kunt ook informatie vinden op de volgende websites:

www.lvvp.info

www.zorgverzekeraars.nl

Wat u kunt doen bij problemen met de vergoeding

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor de zorgverzekeringen.

Laatst bijgewerkt: 24-03-2024

bottom of page